Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie augustus 2019
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
Inhoud
Wijzigingen beleidskader
Subsidieronde 2020
Aanvulling PGO 2019
Vaststelling PGO 2018
Meldplicht
 
Wijzigingen beleidskader

Versoepeling backoffice regeling

Op 19 juli jl.heeft de minister ingestemd met een aantal wijzigingen, waaronder een versoepeling van de Backoffice regeling.
  1. Backoffice taken in een samen­werkings­verband.
    Als u alle backoffice taken onderbrengt in een samen­werkings­verband en die alle taken laat uitvoeren, dan ontvangt u hiervoor €­15.000. Het doel van het beleids­kader is om samen­werking te bevorderen. In het samen­werkings­verband kunt u mogelijk ook samen­werken op gebied van de kerntaken.
  2. Uitbesteding en inbesteding van de backoffice taken.
    De backoffice taken kunnen worden uitbesteed aan een organisaties naar eigen keuze. Er kunnen een of meer organisaties worden ingeschakeld. Daarnaast kunnen de taken ook worden inbesteed aan een of twee betaalde krachten binnen het eigen bestuur.

Definitie 'nieuwe' organisatie

Een criterium voor nieuwe organisaties om in aanmerking te komen voor subsidie is dat de organisatie aantoonbaar 24 maanden zelfstandig heeft gefunctioneerd en subsidiabele activiteiten heeft uitgevoerd. Om deze lijn gelijk te trekken voor organisaties die in het verleden subsidie hebben ontvangen maar niet actief zijn geweest in de twee jaren voorafgaand aan een subsidieaanvraag is het beleidskader hierop aangescherpt. 'Slapende organisaties' worden gezien als nieuwe organisaties en moeten ook voldoen aan het 24-maanden­criterium.

Aanvullende criteria bij splitsing na fusie

Het beleidskader stimuleert het fuseren van subsidie ontvangende pg-organisaties. Daarom kan de fusie organisatie aanspraak maken op de som van de oude subsidiebedragen. 
Om versplintering tegen te gaan geldt bij een splitsing dat de rechtsopvolgers weer als nieuwe organisaties worden aangemerkt. Voorheen gold dit alleen bij een splitsing na juridische fusies. Het beleidskader is op dit punt uitgebreid. Een splitsing van organisaties die samenwerken binnen een federatieve structuur vallen nu ook onder dezelfde criteria als bij splitsing van juridisch gefuseerde organisaties.
In het gewijzigde beleidskader kunt u de volledige tekst teruglezen. Binnenkort leest u op onze website een samenvatting van de criteria voor de Backoffice terug.
 
Subsidieronde 2020
Op 1 september 2019 om 9:00 uur start de aanvraagperiode voor instellingssubsidie 2020. De uiterlijke indieningsdatum is dinsdag 1 oktober 2019 om 12:00 uur.
De bij ons bekende instellingen ontvangen eind augustus een e-mail met een link naar het digitale aanvraagportaal.
Heeft u op 30 augustus 2019 nog geen e-mail met link ontvangen? Neem dan contact met ons op: fondspgo@minvws.nl
 
Aanvulling PGO 2019
Aan enkele organisaties is tijdens de verlening gevraagd om aanvullende stukken aan te leveren, bijvoorbeeld gewijzigde statuten. In de verlenings­brief staat vermeld over welke documenten het gaat en tot wanneer u de tijd heeft om de documenten aan te leveren.
 
Vaststelling PGO 2018
Momenteel verwerkt DUS-I de laatste aanvragen tot vaststelling van de subsidies van 2018. Als er onduidelijk­heden zijn dan nemen wij contact op met uw instelling.
Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u een besluit. Indien uw aanvraag niet compleet is en wij hier vragen over hebben gesteld kan dit langer zijn.
 
Meldplicht
Geef het aan ons door als bepaalde activiteiten niet (geheel) of niet tijdig worden uitgevoerd. Ook andere veranderingen kunt u aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als niet (geheel) aan de subsidie­verplichtingen kan worden voldaan. Let op dat u dit tijdens het lopende subsidie­jaar meldt.
Als u twijfelt of u iets moet melden, neem dan contact op via 070 340 55 66 (keuze 1) of fondspgo@minvws.nl
Aanmelden      Afmelden      Contact
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.