Kunt u dit bericht niet goed lezen? Bekijk dan de online versie september 2019
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 
 
Inhoud
  • Subsidieronde 2020 – vragen over de backoffice
  • Aanvulling PGO 2019
  • Meldplicht
 
Subsidieronde 2020 – vragen over de backoffice

Op 1 september 2019 om 9:00 uur is de aanvraagperiode voor instellingssubsidie 2020 gestart. De uiterlijke indieningsdatum is dinsdag 1 oktober 2019 om 12:00 uur.

We hebben inmiddels een aantal vragen ontvangen over de aanvullende bijdrage voor de backoffice. Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wanneer komt mijn organisatie in aanmerking voor een aanvulling van € 15.000,- voor de backoffice?

Essentieel voor deze variant (variant 1) is dat er een inhoudelijke samenwerking bestaat, in stichtingsverband of als vereniging, tussen twee of meer PG-organisaties. Het doel is om de onderlinge samenwerking te faciliteren: het gaat niet om uitbesteden maar om participeren. De samenwerkingsvormen moeten ook blijken uit de statuten.

Alle, in de regeling omschreven backofficetaken moeten in dit verband uitgevoerd worden. Het onderbrengen bij een generiek uitvoeringsbureau voor backofficetaken valt hier dus niet onder. Als de taken worden uitgevoerd door een dergelijk bureau dan kan een organisatie in aanmerking komen voor een aanvulling van € 10.000 (variant 2).

Wanneer is sprake van ‘inbesteding’ van backofficetaken?

Er is sprake van inbesteding wanneer backofficetaken worden uitgevoerd door bestuursleden die daarvoor een vergoeding krijgen. Volgens de regeling moet dit worden aangetoond door middel van een arbeidsovereenkomst. In onze beoordeling vragen wij echter naar een overeenkomst in brede zin. Hierdoor kan men ook in aanmerking komen voor variant 2 als er sprake is van vacatiegelden die bestuursleden (maximaal twee) ontvangen.

Veel PG-organisaties beschikken over een ANBI-status. Deze status schrijft voor dat bestuursleden die het beleid bepalen geen andere beloning mogen ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994). Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als het niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Belangrijk criterium is dat het om vergoedingen gaat voor het uitvoeren van backofficetaken door bestuursleden. Dit moet helder blijken uit de overeenkomst die daaraan ten grondslag ligt.

Kan een ZZP’er die de backofficetaken voor ons uitvoert worden ingeschakeld voor variant 2?

Bij het inschakelen van een ZZP’er is er geen sprake van inbesteding. Voor de uitbesteding van de backofficetaken onder variant 2 moet er sprake zijn van rechtspersoonlijkheid. Dit is bij ZZP’ers vaak niet het geval. Indien dat wel van toepassing is dan kunt u de ZZP’er opgeven als uitvoerende partij.

Ter verduidelijking: een vereniging of stichting beschikt over rechtspersoonlijkheid, evenals een BV, NV, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Bij een eenmanszaak, VOF of CV is er geen sprake van rechtspersoonlijkheid.

In het gewijzigde beleidskader kunt u de volledige tekst over de aanvulling voor de backoffice lezen. Op onze website vindt u een samenvatting van de criteria voor de backoffice.

 
Aanvulling PGO 2019
Aan enkele organisaties is tijdens de verlening verzocht om aanvullende stukken, bijvoorbeeld gewijzigde statuten of definitieve overeenkomsten voor het uitvoeren van de backoffice. In de verleningsbrief staat vermeld om welke documenten het gaat en tot wanneer u de tijd heeft om deze aan te leveren.
 
Meldplicht
Als bepaalde activiteiten niet (geheel) of niet tijdig worden uitgevoerd, moet u dit aan ons doorgeven. Als u geld overhoudt voor het uitvoeren van de backofficetaken kan dit worden besteed aan een andere subsidiabele activiteit. Meld dit aan ons tijdens het lopende subsidiejaar.

Ook andere veranderingen kunt u aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld als niet (geheel) aan de subsidieverplichtingen kan worden voldaan. Let op dat u dit eveneens tijdens het lopende subsidiejaar aan ons meldt. Niet voldoen aan de meldplicht kan gevolgen hebben voor de subsidie.

Als u twijfelt of u iets moet doorgeven, neem dan contact op via 070-340 55 66 (keuze 1) of fondspgo@minvws.nl.
 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
Postadres
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
Bezoekadres
Rijnstraat 50
2515 XP  Den Haag
Telefoon
070 340 55 66
U kunt ons bellen op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur.